Количка

0 артикула

Категории

Безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073

СЕЛЕКТИД ИНТЕРТРЕЙД 93 ООДсключи договор № BG16RFOP002-2.073-10643-C01за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Основната целна проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско малко предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейностпо проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Очакваните резултатиот изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. 


В резултат от изпълнението на процедурата се очакваСЕЛЕКТИД ИНТЕРТРЕЙД 93 ООДда продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.


Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

--------------------------------------------------www.eufunds.bg----------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи СЕЛЕКТИД ИНТЕРТРЕЙД 93 ООДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.